TRADUCTIONS ET FAMILLES

DES TECHNIQUES DEBOUT

NAGE-WAZA ( techniques de projection )

 

• HIZA GURUMA Roue autour du genou Ashi Waza
• SASAE TSURI KOMI ASHI Blocage du pied en penchant Ashi Waza
• TAI OTOSHI Renversement du corps par barrage Te Waza
• UKI GOSHI Tour de hanche simple Koshi Waza
• KUBI NAGE Projection par le cou Koshi Waza
     
• MOROTE AVEC BARRAGE Projection d’épaule à 2 mains avec barrage ​Te Waza
• O SOTO GARI Grand fauchage extérieur Ashi Waza
• KO SOTO GARI Petit fauchage extérieur Ashi Waza
• O UCHI GARI Grand fauchage intérieur Ashi Waza
• KO UCHI GARI Petit fauchage intérieur Ashi Waza
     
IPPON SEOI NAGE Projection par une épaule Te Waza
• OKURI ASHI BARAI Balayage des deux pieds Ashi Waza
• ASHI GURUMA Roue autour de la jambe Ashi Waza
• O GOSHI Grande bascule de hanche Koshi Waza
     
• HARAI GOSGHI Hanche fauchée Koshi Waza
• MOROTE SEOI NAGE Projection d’épaule à deux mains Te Waza
• ERI SEOI NAGE Mouvement d’épaule par le col Te Waza
• KOSHI GURUMA Enroulement de la hanche Koshi Waza
• DE ASHI BARAI Balayage du pied qui avance Ashi Waza
     
• TSURI KOMI GOSHI Hanche pêchée Koshi Waza
• SODE TSURI KOMI GOSHI Hanche pêchée avec les manches Koshi Waza
• UCHI MATA Fauchage interne Ashi et Koshi Waza
• TANI OTOSHI Chute dans la vallée Yoko Sutémi Waza
     
• USHIRO GOSHI Contre de hanche avant Koshi Waza
• TOMOE NAGE Sutémi en cercle Ma Sutémi Waza
• YOKO TOMOE NAGE Projection en cercle de côté Yoko Sutémi Waza
• TE GURUMA Enroulement par les mains Te Waza
     
• SUMI GAESHI Renversement dans l’angle Ma Sutémi Waza
• YOKO GURUMA Sutémi enroulé par l’extérieur Yoko Sutémi Waza
• HANE GOSHI Hanche percutée Koshi Waza
• SOTO MAKI KOMI Enroulement extérieur Yoko Sutémi Waza
• KATA GURUMA Roue autour des épaules Te Waza

HIZA-GURUMA : Roue autour du genou ( famille des Ashi-Waza ) techniques de jambes.

 

SASAE-TSURI-KOMI-ASHI : Blocage du pied en pêchant ( famille des Ashi-Waza ) techniques de jambes

 

TAI-OTOSHI : Renversement du corps ( famille des Te-Waza ) technique de mains.

 

UKI-GOSHI : Hanche flottée ( famille des Koshi-Waza ) technique de hanche.

 

KUBI-NAGE : Projection par le cou ( famille des Koshi-Waza ) technique de hanche.

 

MOROTE AVEC BARRAGE : Projection d’épaule à deux mains ( famille des Te-Waza )

 

O-SOTO-GARI : Grand fauchage extérieur ( famille des Ashi-Waza ) technique de jambes.

 

KO-SOTO-GARI : Petit fauchage extérieur ( famille des Ashi-Waza ) technique de jambes.

 

O-UCHI-GARI : Grand fauchage intérieur ( famille des Ashi-Waza ) technique de jambes.

 

KO-UCHI-GARI : Petit fauchage intérieur ( famille des Ashi-Waza) technique de jambes.

 

IPPON SEOI-NAGE : Projection par-dessus l’épaule ( famille des Te-Waza) technique de mains.

 

OKURI-ASHI-BARAI : Balayage des deux jambes ( famille des Ashi-Waza ) technique de jambes.

 

ASHI-GURUMA : Enroulement autour de la jambe ( famille des Ashi-Waza ) techniques de jambes.

 

O GOSHI : Grande Projection de hanche ( famille des Koshi-Waza ) technique de hanches.

 

HARAI-GOSHI : Balayage avec la hanche ( famille des Koshi-Waza ) technique de hanche.

 

MOROTE-SEOI-NAGE : Projection d’épaule à deux mains ( famille des Te-Waza) technique de mains.

ERI-SEOI-NAGE : Projection d’épaule par le revers ( famille des Te-Waza) technique de main et d’épaule.

 

KOSHI-GURUMA : Roue autour des hanches ( famille des Koshi-Waza ) technique de hanches.

DE-ASHI-BARAI : Balayage du pied avancé ( famille des Ashi-Waza ) techniques de jambes.

 

TSURI-KOMI-GOSHI : Technique de hanche en tirant et en soulevant par la manche ( Famille des Koshi-Waza ) technique de hanches.

 

SODE TSURI KOMI GOSHI : Technique de hanche en tirant et en soulevant par la manche ( Famille des Koshi- Waza ) technique de hanche.

 

UCHI-MATA : Fauchage par l’interieur de la cuisse ( famille des Ashi-Waza ) technique de jambes.

 

TANI-OTOSHI : Chute dans la vallée ( famille Yoko-Sutemi ) technique de sacrifice latérale.

 

USHIRO-GOSHI : Projection de hanche par l’arriere.

 

TOMOE-NAGE : Projection en cercle (famille des ma-sutemi) technique de sacrifice par l’arriere.

YOKO-TOMOE-NAGE : Projection en cercle de côté.

 

TE-GURUMA : Enroulement par les mains.

 

SUMI-GAESHI : Renversement dans l’angle. ( Famille des Ma-Sutemi ) techniques  de  sacrifice arrière.

 

YOKO-GURUMA : Roue latérale ( famille des Yoko-Sutemi ) techniques de sacrifice latéral.

 

HANE-GOSHI : Hanche percutée ( famille des Koshi-Waza) techniques de hanches.

 

SOTO-MAKI-KOMI : Enroulement extérieur ( famille des Yoko-Sutemi )  techniques  de  sacrifice latéral.

 

KATA-GURUMA : Roue autour des épaules ( famille des Te-Waza ) techniques de mains.

 

 

LES TECHNIQUES SOL
KATAME-WAZA : les techniques de contrôle
OSAE KOMI WAZA ( immobilisations )

KAMI SHIO GATAME

 

YOKO SHIO GATAME

 

TATE SHIO GATAME

 

KUSURE GESA GATAME

 

HON GESA GATAME

 

KATA GATAME

 

USHIRO-GESA-GATAME : Contrôle par le travers arrière

KUZURE-KAMI-SHIHO-GATAME : Variante de KAMI-SHIHO-GATAME

 

KUZURE-TATE-SHIHO-GATAME : Variante de TATE-SHIHO-GATAME

 

KUZURE-YOKO-SHIHO-GATAME : Variante de YOKO-SHIHO-GATAME

 

MAKURA-GESA-GATAME : Control arrière costal « en oreiller »

 

 

 

 

LES TECHNIQUES SOL
SHIME-WAZA ( technique d’étranglement )

 

KATA-HA-JIME : Etranglement par contrôle d’un côté

 

HADAKA-JIME : Etranglement à mains nues

 

OKURI-ERI-JIME : Etranglement par les deux revers

 

SODE GURUMA : Etranglement croisé.

 

JUJI-JIME : Etranglement croisé (famille des shime-waza).

 

KATA-JUJI-JIME : Etranglement en croix avec les mains inversées (famille des shime-waza).

 

GYAKU-JUJI-JIME : Etranglement croisé facial (famille des shime-waza).

 

NAMI-JUJI-JIME : Etranglement croisé facial ( famille des Shime-Waza).

 

SANKAKU-JIME : Etranglementen triangle ( famille des Shime-Waza).

 

 

 

LES TECHNIQUES SOL
KANSETSU-WAZA ( technique de luxation )

 

UDE-GATAME : Contrôle avec les bras

 

UDE-GARAMI : Enroulement de bras

 

JUJI-GATAME : contrôle en croix

 

WAKI-GATAME : Luxation du coude par l’aisselle

 

HARA-GATAME : Contrôle avec le ventre.

 

ASHI-GATAME : contrôle du bras avec les jambes.